Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

vybavuje: Ing. Zuzana Kuštárová
telefón: 045/5562 964
mail: obec.poplatky@pliesovce.sk

Dane

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daň za psa

Daň za predajné automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za ubytovanie

Poplatky

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase

Poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu

Poplatky za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu

Poplatky za prenájom spoločenskej miestnosti v Dome remesiel

Poplatok za prenájom KD Zaježová

 

Daň z nehnuteľností

 • zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov je:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

Potrebujete:

 • doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).

Upozornenie:

Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
 • stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby.

Potrebujete:

 • doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).

Upozornenie:

Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane sú:

 • byty a nebytové priestory.

Potrebujete:

 • doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).

Upozornenie:

Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov  na:

 • pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

Zníženie dane

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50%
v týchto prípadoch:

 • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzidkých osôb starších ako 70 rokov (§17 ods. 3 ), alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej oosoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov (§17 ods. 3) , alebo fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Oslobodenie prináleží vlastníkovi v takom podieli, aký je uvedený na liste vlastníctva.
Doklady preukazujúce skutočnosti (preukaz ZŤP, rozhodnutie o bezvládnosti prevažnej alebo úplnej, výšku príjmov sociálne odkázaných fyzických osôb, list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorej sa zníženie týka) je potrebné pre oslobodenie a daňové úľavy predloží daňovník do 31. januára prísl. zdaň. obdobia.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je:

 • pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Upozornenie:

 • Daňovník je tiež povinný nahlásiť psa do "Evidencie psov Obecného úradu v Pliešovciach" a to bez ohľadu na jeho vek a hlásiť správcovi dane akékoľvek zmeny v daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení, alebo predaji. Pri zániku daňovej povinnosti úhynom psa je daňovník povinný preukázať túto skutočnosť potvrdením od veterinárneho lekára. Pokiaľ daňovník nepredloží požadované doklady, správca dane nebude prihliadať na zmeny.

Oslobodenie od platenia dane za psa:

 • Daň za psa neplatí vlastník, alebo držiteľ psa, ktorý ho používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomej osoby, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP.
 • Od platenia dane za psa sú oslobodení dôchodcovia žijúci na lazoch Pliešovce a na Zaježovej a to pri dani za jedného psa.
 • Od platenia dane za psov sú oslobodené Obecné lesy Pliešovce s.r.o.

Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné pre daňové úľavy (preukaz ZŤP, ZŤP/S,  výšku príjmov soc. odkázaných fyzických osôb, rozhodnutie o bezvládnosti) predloží daňovník do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú:

 • prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Oslobodenie od platenia dane za predajné automaty

Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:

 • mlieko a mliečne výrobky

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú:

 • nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sú to elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Oslobodenie od platenia dane za nevýherné hracie prístroje

Správca dane ustanovuje oslobodenie od platenia dane za nevýherné hracie prístroje prevádzkovateľovi počítačových zariadení pripojených na internet.

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
 • Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedictve alebo rozhodnutia o dedictve.
 • Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
 • Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
 • Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
 • Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • Správca dane v zmysle § 99e ods. 9 ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy 1,50 eur nebude vyrubovať.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je:

 • osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia (v obidvoch príp. len ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve nevydalo povolenie na stavebné, alebo kolaudačné rozhodnutie),
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne inej atrakcie,
 • umiestnenie skládky,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a pod.

Upozornenie:

 • Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
 • Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 • Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 • Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je:

 • odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Upozornenie:

 • Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný pri vzniku daňovej povinnosti toto ohlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 • Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly "knihu ubytovaných".

Oslobodenie od dane za ubytovanie

Správca dane ustanovuje oslobodenie od odvádzania dane za ubytovanie pre platiteľov LOM a SLUŽBY s.r.o., Obecné lesy s.r.o. Pliešovce a Obec Pliešovce.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Pliešovce okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Poplatníkom:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor na iný účel ako na podnikanie,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku

Obec Pliešovce stanovuje paušálny poplatok.

Poplatková povinnosť vzniká:

 • prihlásením osoby na trvalý alebo prechodný pobyt,
 • nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva,
 • začatím užívania nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť.

K určeniu poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka. Zmeny skutočností rozhodujúcich na rubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník ovinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

Zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec rozhodne o znížení poplatku na základe žiadosti, ak fyzická preukáže, že viac ako 90 dní súvisle v zdaňovacom obodobí sa nezdržiava alebo nezdržiavala na území obce.

Podkladom na uplatnenie zníženia je najmä:

 • potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v mimo obce Pliešovce, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,
 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 • potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník združuje na jej území.

Odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec rozhodne o odpustení poplatku na základe žiadosti, ak sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí (za dlhodobo sa považuje celé zdaňovacie obdobie).

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je najmä:

 • potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí.

Poplatok sa odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní súvisle v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.

O odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením príslušných dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote do 31.1. príslušného roka za každý rok osobitne.

Podmienky na vrátenie poplatku

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a splnenie podmienok zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacom období. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená je, že poplatník nemá daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach.

 Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase

Čas Cudzí občania Naši občania
8.00 hod. 2,50 € 1,50 €
10.00 hod. 2,50 € 1,50 €
13.00 hod. 2,50 € 1,50 €
15.45 hod. 2,50 €

1,50 €


Poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu

Občania Pliešoviec a cudzí občania si môžu prenajať tieto priestory nachádzajúce sa v spoločenskom dome Družba:

 • vestibul - prízemie
 • sála + priľahlé priestory
 • banketka + priľahlé priestory
 • chodba I. poschodie
 • zasadačka

K dispozícii je aj plne vybavená kuchyňa.

Cenník za prenájom SD Družba

Prevádzkový poriadok SD Družba

Poplatky za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu

 • prenájom do 5 hod. - 5 €
 • prenájom nad 5 hod. - 10 €

Poplatky za prenájom spoločenskej miestnosti v Dome remesiel

 • prenájom do 5 hod. - 15 €
 • prenájom od  5 hod. do 24 hod. - 20 €
 • organizácie so sídlom v obci založené nie na podnikanie a organizácie zriadené obcou sú oslobodené od nájmu

Poplatok za prenájom KD Zaježová

 • 15 € + spotreba energie

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka