Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika

vybavuje: Ing. Zuzana Kuštárová
telefón: 045/5562 964
mail: obec.poplatky@pliesovce.sk

 

Zápis narodenia dieťaťa do matriky

Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa

Uzavretie manželstva

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Zápis úmrtia do matriky

Vedenie osobitnej matriky

Vydanie duplikátu matričného dokladu

Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín

 

Zápis narodenia dieťaťa do matriky

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebujete:

Dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje otec dieťaťa):

 • občiansky preukaz rodičov,
 • sobášny list.

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike).

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode,
 • občiansky preukaz.

Dieťa narodené vdove:

 • sobášny list,
 • úmrtný list zosnulého manžela,
 • občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:

 • potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov,
 • občiansky preukaz matky a otca,
 • u rozvedenej (ovdovenej) matky priniesť aj rozsudok o rozvode (sobášny list a úmrtný list manžela).

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

a) slobodní

 • vlastné rodné listy,
 • platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).

b) ovdovelí

 • všetky doklady uvedené pod bodom a). A okrem toho ešte:
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.

c) rozvedení

 • všetky doklady uvedené pod bodom a). A okrem toho ešte:
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

V zmysle § 27 zákona č. 154/1994 Zz. žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade minimálne 7 dní pred uzavretím manželstva.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

d) cudzinci preložia

 • všetky doklady uvedené pod bodom a) (príp. b), c)) a okrem toho ešte:
 • osvedčenie o osobnom stave a trvalom pobyte s príslušnými overeniami,
 • ak majú doklady pod bodom a), b), c), d) písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka,
 • vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 Zákona č. 154/1994 Z.z.).

Poplatky:

 • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,- €
 • uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby - 20,- €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti - 70,- €
 • uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €
 • uzatvorenie manželstva medzi cudzincami - 200,- €
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo cudzincami - 35,- €
   

Lehota na vybavenie: na počkanie

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz.

Poplatky: 1,50 €

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zápis úmrtia do matriky

Potrebujete:

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého,
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby.

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine.

Potrebujete:

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť osoby s overeným splnomocnením, rodný list,
 • sobášny list,
 • úmrtný list.

Upozornenie: Doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Poplatky:

 • žiadosť o  zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10,- €

Vydanie duplikátu matričného dokladu

Potrebujete:

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka,
 • platný občiansky,
 • preukaz vybavujúceho.

Poplatky: 5,- €

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu

Potrebujete:

 • potrebná je Vaša osobná účasť,
 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode.

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Osvedčovanie podpisov

Potrebujete:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu.

V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so zamestnankyňou obecného úradu.Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Poplatky: 2,- € za každý podpis

Lehota na vybavenie: na počkanie

Osvedčovanie listín

Potrebujete:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.

Osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie sa preukáže platným občianskym preukazom. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov.

Poplatky: 2,- € za každú, aj začatú stranu

Lehota na vybavenie: na počkanie


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka