Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Pliešovce

Kompetencie

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je obec Pliešovce samostatný a samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá vlastní a hospodári s majetkom obce a so svojimi finančnými zdrojmi. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec Pliešovce spravuje:

 • obecný úrad,
 • matriku,
 • obecnú knižnicu,
 • obecný hasičský zbor,
 • obecný cintorín,
 • dom smútku.

Obec Pliešovce je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach.

Obec Pliešovce má účasť v spoločnostiach: INFO KANÁL Pliešovce s.r.o., LOM a SLUŽBY s.r.o. a Obecné lesy Pliešovce s.r.o.

Spoločný obecný úrad je zriadený na zabezpečovanie úloh:

Preneseného výkonu štátnej správy na úseku:

 • stavebného poriadku,
 • školstva,
 • vodnej správy,
 • ochrany prírody a krajiny.

Originálnych právomocí samosprávy na úseku:

 • opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti,
 • školstva.

Sídlo spoločného úradu:
Mesto Zvolen
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen

Štatút obce Pliešovce platí na území obce Pliešovce a jej časti nachádzajúcich sa v katastrálnom území Pliešovce a Zaježová, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, pre všetky fyzické a právnické osoby, organizácie a inštitúcie.

Štatút obce Pliešovce


 

Organizačná štruktúra obce

a) obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Pliešovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Pliešovce. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Pliešovce a vykonáva vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:

Obecné zastupiteľstvo volí:           

 

b) starosta obce

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 ods. 5 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

 • orgánmi obce
 • hlasovaním obyvateľov obce
 • verejným zhromaždením obyvateľov

 

Organizačná štruktúra obce Pliešovce

Organizačná štruktúra


 

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci

Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Úplné znenie zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Úplné znenie zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Úplné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Úplné znenie zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Úplné znenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Úplné znenie zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Úplné znenie zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení platných predpisov

Úplné znenie zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Úplné znenie zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Úplné znenie zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Úplné znenie zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Úplné znenie zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

Úplné znenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení nerskorších predpisov

Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb.

Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. trestný zákon

Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok

Ďalšie platné právne predpisy uvedené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré s týkajú obecného zriadenia.


 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

 • Streda-2-8graphic-icon
 • Štvrtok1-7graphic-icon
 • Piatok-2-11graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka