Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Pliešovce

Kompetencie

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je obec Pliešovce samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec Pliešovce spravuje:

 • obecný úrad,
 • matriku,
 • obecnú knižnicu,
 • obecný hasičský zbor,
 • obecný cintorín,
 • dom smútku.

Obec Pliešovce je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach.

Obec Pliešovce má účasť v spoločnostiach: INFO KANÁL Pliešovce s.r.o., LOM a SLUŽBY s.r.o. a Obecné lesy Pliešovce s.r.o.

Spoločný obecný úrad je zriadený na zabezpečovanie úloh:

Preneseného výkonu štátnej správy na úseku:

 • stavebného poriadku,
 • školstva,
 • vodnej správy,
 • ochrany prírody a krajiny.

Originálnych právomocí samosprávy na úseku:

 • opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti,
 • školstva.

Sídlo spoločného úradu:
Mesto Zvolen
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen

Štatút obce Pliešovce platí na území obce Pliešovce a jej časti nachádzajúcich sa v katastrálnom území Pliešovce a Zaježová, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, pre všetky fyzické a právnické osoby, organizácie a inštitúcie.

Štatút obce Pliešovce


 

Organizačná štruktúra obce

a) obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Pliešovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Pliešovce. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Pliešovce a vykonáva vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:

Obecné zastupiteľstvo volí:           

 

b) starosta obce

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 ods. 5 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

 • orgánmi obce
 • hlasovaním obyvateľov obce
 • verejným zhromaždením obyvateľov

 

Organizačná štruktúra obce Pliešovce

Organizačná štruktúra.png


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Pozrite si novú spravodajskú reláciu INFO KANÁLu Pliešovce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka