Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Poslanci obecného zastupiteľstva a poslanecké obvody

Poslanci obecného zastupiteľstva

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Pliešovce má 9 poslancov.

Poslanec je povinný najmä

  • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä

  • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
  • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
  • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady


 

Poslanci obecného zastupiteľstva na obdobie 2014 - 2018

Dušan Cút

Ing. Miroslav Halaj

Ing. Ján Hanzel

Mária Knošková

Ján Kyseľ

Štefan Macko

Ing. Vladimír Macko

Radoslava Strhárska

Ivan Velkov


 

Poslanecké obvody na obdobie 2014 - 2018

Obvod č. 1: Mária Knošková
Lonec, Výchorec, Podjavorie, Malá Zábava, Lažteky

Obvod č. 2: Radoslava Strhárska
bytovky na ul. Školskej (súpisné čísla 28, 718, 779)
bytovky na ul. Obrancov mieru (súpisné čísla 692, 704)

Obvod č. 3: Ján Kyseľ
Jesenského, Kollárova, Obrancov mieru (súpisné čísla 760, 761, 762, 763)

Obvod č. 4: Ing. Miroslav Halaj
Cesta armády, Ku rybníku, Vlkanovská, Námestie SNP, Pod Hálikom, Neresnica

Obvod č. 5: Ivan Velkov
Hviezdoslavova, Školská (okrem čísla 28), Lesnícka, Zvolenská cesta, Námestie padlých hrdinov

Obvod č. 6: Ing. Ján Hanzel
Jilemnického, Štúrova, Sládkovičova, Kostolná, Dolný Mlyn, Za mlyn

Obvod č. 7: Ing. Vladimír Macko
Sitnícka, Kukučínova, Družstevná, Podhánková

Obvod č. 8: Dušan Cút
Tajovského, Červenákova, Boženy Němcovej, Fraňa Kráľa, Hrádocká

Obvod č. 9: Štefan Macko
bývalá obec Zaježová


 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroup
ÚvodÚvodná stránka