Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva a poslanecké obvody

Poslanci obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 - 2022

JUDr. Ján Adamovic

Peter Babinský

Ing. Ján Hanzel

Mária Knošková

Mgr. Miroslav Kseňák

Mgr. Milan Kyseľ

Zuzana Rievajová

Radoslava Strhárska

Ivan Velkov


 

Poslanecké obvody na obdobie 2018 - 2022

Obvod č. 1: Mária Knošková

Lonec, Výchorec, Podjavorie, Zábava, Lažteky                                                                                      

Obvod č. 2: Radoslava Strhárska

bytovky na ul. Školskej (súpisné čísla 28, 718, 779)
bytovky na ul. Obrancov mieru (súpisné čísla 692, 704)

Obvod č. 3: Peter Babinský

Fraňa Kráľa, Jesenského, Kollárova
Obrancov mieru (súpisné čísla 760, 761, 762, 763)

Obvod č. 4: JUDr. Ján Adamovic

Cesta armády, Ku rybníku, Vlkanovská, Námestie SNP, Pod Hálikom, Neresnica

Obvod č. 5: Ivan Velkov

Hviezdoslavova, Školská (okrem č. 28), Lesnícka, Zvolenská cesta, Námestie padlých hrdinov

Obvod č. 6: Ing. Ján Hanzel

Jilemnického, Štúrova, Sládkovičova, Kostolná, Dolný Mlyn, Zamlyn

Obvod č. 7: Mgr. Miroslav Kseňák

Sitnícka, Kukučínova, Družstevná
Podhánková

Obvod č. 8: Zuzana Rievajová                                                  

Tajovského,  Boženy Němcovej, Červenákova, Hrádocká                       

Obvod č. 9: Mgr. Milan Kyseľ

Zaježová, Dolinky, Polomy

 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Pliešovce má 9 poslancov.

Poslanec je povinný najmä

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
 • prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

Poslanec je oprávnený najmä

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady


 
ÚvodÚvodná stránka