Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pravidlá a podmienky vývozu

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

Nakladanie s odpadmi

Zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch charakterizuje odpad ako „hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom či osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť".

Držiteľ odpadu je pôvodca (pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká) odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Povinnosťou pôvodu a  držiteľa odpadu je:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové alebo biologické zhodnotenie,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 • správne odpad zaradiť (zmesový, triedený, nebezpečný odpad),
 • držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky, a tento ukladať do nádob a miesta určené pre zber týchto odpadov,
 • používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob na zber komunálneho odpadu, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob,
 • zberné nádoby v dohodnutý deň ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú na vyprázdňovanie alebo zber, aby boli ľahko prístupné zvozovému vozidlu,
 • po odvoze vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,
 • ukladať odpad len do zberných nádob na to určených,
 • zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom odpadov,
 • zabezpečiť, aby nádoba , ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz,
 • dbať na to, aby zberná nádoba slúžila iba na zber určeného komunálneho odpadu.

Zakazuje sa:

 1. Vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi.
 2. Ukladať odpad na iné miesta, než sú určené VZN.
 3. Ukladať odpady mimo určených zberných nádob.
 4. Spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach v domácnosti.
 5. Spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku.
 6. Zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 7. Zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
 8. Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku.
 9. Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.
 10. Uložiť opotrebované pneumatiky alebo časti z pneumatík do zberných nádob alebo vytvárať skládkovanie.
 11. Ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad.

Je  dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpad triediť, tým viac budeme šetriť prostriedky obce a môžeme ich efektívnejšie využiť na prospešné ciele.

Najväčšou zmenou je, že pneumatiky môže odoberať len distribútor pneumatík, ten je povinný odobrať od Vás pneumatiky bez viazania na nákup novej. Obec ani zberová spoločnosť nie je oprávnená odoberať pneumatiky od občanov ani v prípade ak je v obci zberný dvor.

Odpad s jedlých olejov a tukov z domácností sa zbiera pri zbere zmesových komunálnych odpadov (odpad z olejov musí byť precedený, vyložený v uzatvorených, označených nádobách najlepšie v pôvodnej fľaši od oleja).

Ďalšia významná zmena je v nakladaní s biologickým odpadom – každá domácnosť je povinná kompostovať svoj biologický odpad – dokázateľne.

Komunálne odpady

Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vnikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania.

V našej obci zber komunálneho odpadu vykonáva zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. prevádzka Zvolen.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Do zmesového KO nepatrí:

 • horúci popol,
 • nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné),
 • kamene, zemina, stavebný materiál,
 • tekutý nebezpečný odpad,
 • papier, plasty, sklo, kovové obaly,
 • zvierací trus,
 • iné prímesy.

V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.) nebude nádoba vyprázdnená!

Zber zmesového komunálneho odpadu sa zabezpečuje:

 • 110 litrovými kuka nádobami,
 • 120 litrovými nádobami,
 • 240 litrovými nádobami,
 • 1100 litrovými kontajnermi,
 • veľkoobjemovými kontajnermi,
 • iné zberné nádoby - nepoužívať.

Vyvážajú sa len plné zberné nádoby, nádoby naplnené do polovice alebo obsahujúce odpad, ktorý patrí medzi triedené zložky, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad nebudú vyvezené!

Zberné nádoby musia byť vyložené na dostupnom mieste, aby bolo zrejmé, že ich treba vyviesť.

Nádoby na komunálny odpad musia spĺňať:

 1. Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené.
 2. Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že je poklop zadretý (neotvára sa voľne) môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.
 3. 110 l kuka nádoby a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca to nemôže eliminovať.

Termíny vývozu zmesového komunálneho odpadu sú 1 x za 2 týždne sú zverejnené na stránke obce www.pliesovce.sk, na úradnej tabuli a prostredníctvom káblovej televízie.

Triedený odpad

Triediť odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba - pôvodca odpadu.

Zbierané – triedené zložky odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • kovové obaly
 • biologicky rozložiteľný odpad

Ako triediť zložky komunálneho odpadu v obci

Každá domácnosť v rodinnom dome obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené), pri bytových domoch sú umiestnené 1100 litrové žlté kontajnery na plasty a zelené zvony na sklo na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu a červené vrecia. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu v obci sa vykonáva takto:

 • vyložte svoje vrece s triedeným odpadom v deň zberu pred 7.00 hod. pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.
 • v prípade, že vyložíte triedený odpad neskoro alebo v príslušnom vreci (nádobe) sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude tento odpad odobratý.
 • zber triedených odpadov je realizovaný viacerými vozidlami. Posádky vozidiel sa pri zbere triedených odpadov (vytriedených zložiek) riadia farbou vriec (nádob).
 • vozidlá v deň zberu prechádzajú časťami obce postupne v rôznom čase a teda jednotlivé farby vriec nemusia byť vyprázdňované v rovnakom čase.
 • vrecia s triedeným odpadom nezaväzujte! Po vyprázdnení sú vrátené späť.
 • v prípade, že časť obce (ulica) nie je pre vozidlá prístupná alebo zjazdná (poľadovica, prekážka, zaparkované vozidlá, konáre a pod.), nemôže byť zber v tejto časti vykonaný.

Papier, kartón
v rodinných domoch = zviazané balíky
v bytových domoch = zviazané balíky

ikona - modráČo tam patrí: noviny, časopisy, zošity,  kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.

Čo tam nepatrí: znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a  hygienické potreby.
(Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Plasty
v rodinných domoch = žlté vrece
v bytových domoch = žltý kontajner

ikona - žltáČo tam patrí:
PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod.).

Čo tam nepatrí: znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok ako sú napr. farby, riedidlá, chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a pod.
(Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Sklo
v rodinných domoch = zelené vrece
v bytových domoch = zelený kontajner

ikona - zelenáČo tam patrí: vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.

Čo tam nepatrí: znečistené obaly od skla, porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné prímesi komunálneho odpadu.

Kovové obaly
v rodinných domoch = červené vrece

ikona - červenáČo tam patrí:
kovové obaly: vyprázdnené plechovky od nápojov, tetrapaky.

Čo tam nepatrí: znečistené obaly zvyškami obsahu, iné prímesi komunálneho odpadu.
(Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje 1x za 28 dní. Harmonogram vývozu triedeného odpadu je zverejnení na www.pliesovce.sk,  na úradnej tabuli a prostredníctvom káblovej televízie.

Odovzdaním odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak, začína. Všetky vytriedené zložky vozíme do triediacej haly, kde sú následne ručne spracovávané. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ľudia - zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Nebezpečný odpad

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:

 • svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky),
 • jedlé oleje a tuky,
 • opotrebované motorové oleje,
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice,
 • batérie a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

Zber nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x do roka. Termín sa vyhlási v miestnom rozhlase, na webovej stránke obce a v káblovej televízii.

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob !!!

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Objemný odpad

Objemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť do zberných nádob.

Občania obce majú možnosť takýto odpad doviesť do Zberného dvora obce Pliešovce, Sitnícka ul. po predchádzajúcom dohovore s pracovníkom obecného úradu počas pracovnej doby na tel. čísle 045/5562401 alebo 0918346240. Môžu ho tiež umiestniť počas jarného alebo jesenného upratovania do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci. Termín pristavenia veľkoobjemových kontajnerov obec vyhlási v miestnom rozhlase, zverejní na webovej stránke obce a tiež zverejní prostredníctvom káblovej televízie.

Do veľkoobjemových kontajnerov patrí:

 • linoleu, koberce, nábytok rozbitý,...

Nepatrí sem:

 • zmesový komunálny odpad,
 • pneumatiky, 
 • odpad, ktorý sa triedi,
 • nebezpečný odpad.

Odpad z cintorína

V cintoríne sú umiestnené  1 100 l kontajnery na komunálny odpad a kontajnery – drevené na bioodpad (tráva, živé kvety).

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pliešovce č. 111/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Pliešovce


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka