Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciam

Slobodný prístup k informáciám v podmienkach obce Pliešovce

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže Obec Pliešovce (ďalej obec) požiadať o sprístupnenie informácie, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý informáciu požaduje.

Poskytovanie informácií na žiadosť

Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií právnické osoby a fyzické osoby môžu
podávať:
a) písomne v kancelárii OcÚ v Pliešovciach
b) poštou
c) ústne na OcÚ v Pliešovciach
d) faxom
e) elektronickou poštou

Žiadosť musí obsahovať:

a) komu je určená,
b) kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Lehoty na vybavenie žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme.
 2. V prípade, ak zo závažných technických dôvodov nie je možné vybaviť žiadosť v lehote podľa ods. 1 tohto článku, môže sa lehota predlžiť o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepecké písmo)
 3. Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 4. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnené informácie.

Opravné prostriedky

 1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie môže žiadateľ podať odvolanie a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
 2. Odvolanie sa podáva písomne na Obec Pliešovce.
 3. O odvolaní rozhoduje starosta obce.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom.

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
 2. V prípade, ak technické možnosti obce Pliešovce nedovoľujú prekopírovanie požadovanej informácie, zabezpečí obec Pliešovce jej prekopírovanie dodávateľským spôsobom, pričom žiadateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prekopírovaním. Obec Pliešovce žiadateľa vopred upovedomí o možnosti prekopírovania dodávateľským spôsobom a o predpokladaných nákladoch.
 3. Úhradu nákladov môže žiadateľ vykonať:
 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet obce,
 • v hotovosti v pokladni OcÚ.

Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

Kopírovanie

 • za prekopírovanie jednej strany formátu A4 0,03 €
 • za prekopírovanie jednej strany formátu A4 farebne 0,10 €
 • za prekopírovanie obojstranne formátu A4 0,05 €
 • za prekopírovanie jednej strany formátu A3 0,06 €
 • za prekopírovanie jednej strany formátu A3 farebne 0,13 €
 • za prekopírovanie obojstranne formátu A3 0,10 €
 • za sprístupnenie na nosiči CD + obálka 0,26 €

Za vyhotovenie kópie z tlačiarne počítača

 • formát A4 – čiernobiely 0,03 €
 • formát A4 – farebný 0,09 €

Poštovné pri doručovaní - sadzba podľa platného cenníka

Úhrada za obálku

 • obálka C6 0,02 €
 • obálka C5 0,03 €
 • obálka C4 0,10 €
 • obálka s doručenkou, do vlastných rúk 0,05 €

Miesto, čas a spôsob, akým získať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

miesto: Obecný úrad Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

čas: v pracovnej dobe

spôsob: uvedený v čl. 5 Smernice o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Pliešovce


 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Pliešovce

Účelom smernice je upraviť podmienky, rozsah, postup zverejňovania a sprístupňovania informácií, ktoré má obec Pliešovce k dispozícii a ktoré ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňuje.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky organizačné jednotky obce Pliešovce, ktoré hospodária s majetkom obce:

 • Obec Pliešovce,
 • Základná škola s materskou školou,
 • LOM a SLUŽBY s.r.o.- sprístupňujú iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o nakladaní s majetkom obce,
 • Obecné lesy Pliešovce s.r.o. - sprístupňujú iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o nakladaní s majetkom obce,
 • INFOKANÁL Pliešovce spol. s r.o. - sprístupňujú iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o nakladaní s majetkom obce.

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Pliešovce


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka