Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Starosta obce

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta.
Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady


 

Starosta obce Pliešovce

Starosta obce PliešovceIng. Štefan SÝKORA

bydlisko: Vlkanovská ul. 203, Pliešovce
štátna príslušnosť: slovenská
rodinný stav: ženatý
vzdelanie: VŠLD Zvolen (rok ukončenia 1984)

Zamestnania:

1985 - 1988 Bučina Zvolen - majster
1988 - 1990 USIP Zvolen - samostatný výskumný pracovník
1990 - 1991 Prevádzkáreň MNV Pliešovce - vedúci prevádzky
od roku 1991 starosta obce Pliešovce

Kontakt

tel.: 045/5562 963, 0905 264 575
mail: obec@pliesovce.sk

Zástupca starostu

Ing. Vladimír Macko


 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka